ПОЛОЖЕННЯ

Про членські внески ГО «Асоціація Подологів України»

Визначення термінів

Терміни вживаються в даному Положенні в наступному значенні:

Асоціація – громадська організація „Асоціація Подологів України”.

Положення – Положення про членські внески Організації.

Внески – вступні внески, щорічні членські внески, благодійні, цільові та інші внески, розмір та порядок сплати яких встановлений цим Положенням.

Кандидат – особа, яка подала заяву про вступ до Асоціації у відповідності до Положення про членство в Асоціації.

Положення – Положення про членські внески Громадської організації “Асоціація подологів України”

Члени Асоціації – особи, прийняті до Асоціації у порядку, встановленому Статутом Асоціації та цим Положенням.

 

І. Загальні положення

1.1. Усі члени Асоціації зобов’язані при вступі до Асоціації та в подальшому

сплачувати одноразовий вступний внесок  та щорічні членські внески.

1.2. Внески використовуються на забезпечення статутної діяльності Асоціації.

 

II. Розмір членських внесків

2.1. Розмір одноразового вступного внеску при вступі до Асоціації  з 02.03.2019 року розмір одноразового вступного внеску становить – 2000 грн..

2.2. Розмір щорічного членського внеску складає ­­­­­­­­­ 84 грн. в місяць.

2.3. За рішенням Правління Асоціації розмір членських внесків може бути змінений.

2.4. Рішення про зміну розміру членських внесків вступає в силу після затвердження його

Правлінням Асоціації.

2.5. Рішення про зміну розміру членських внесків надсилається членам Асоціації не

пізніше, ніж у триденний строк з дати його прийняття  з відповідним обґрунтуванням.

 

III. Порядок сплати та обліку членських внесків

3.1. Щорічний членський внесок сплачується в 2 етапи :

1 – до 30.01 -500 грн.,

2 – до 30.06 – 500 грн..

Для нових членів сума внеску розраховується пропорційно до кількості місяців, які залишилися до кінця року з місяця набуття членства в Асоціації (виходячи з суми – 84  грн. за кожен місяць року).

3.2. В окремих випадках Правління Асоціації за заявою її члена може подовжити термін

сплати щорічного членського внеску, але не більше ніж на 1 (один) місяць від визначеної

цим Положенням дати.

3.3. Членські внески сплачуться у безготівковій та готівковій формі.

3.4. В разі сплати членського внеску у безготівковій формі до Контрольно – ревізійної комісії подається копія платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку та зазначенням виду внеску (щорічний членський внесок).

3.5. Правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків контролює Контрольно – ревізійна комісія. За 1 (один) місяць до закінчення року Секретаріат розсилає членам Асоціації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.

3.6. Правомірність використання коштів, що надійшли до Асоціації від її членів, не

рідше ніж один раз на рік перевіряє Контрольно-ревізійна комісія. Про результати

перевірок Контрольно-ревізійна комісія щорічно звітує перед загальними зборами.

 

IV. Відповідальність за несплату членських внесків

4.1. Члени Асоціації, які вчасно не сплатили членські внески, вважаються такими, що

мають заборгованість по сплаті членських внесків.

4.2. З моменту виникнення заборгованості і до моменту її погашення член Асоціації

втрачає:

- право голосу в усіх органах Асоціації;

- право відвідувати будь-які заходи (конференції, семінари, проекти, в тому числі

міжнародні), які проводяться в межах Асоціації, а також ті, на які її члени запрошенні як

представники.

4.3. Якщо членські внески не будуть сплачені у строки визначені п.3.1 та п.3.2. даного

Положення, то така особа за рішенням Президії може бути виключена з Асоціації.

4.4.  Членство в Асоціації може бути поновлене шляхом повторного вступу до Асоціації за умови сплати вступного та щорічного членського внеску у подвійному розмірі.

 

V. Благодійні та цільові внески

5.1 Члени мають право передавати Асоціації в  будь-який звітний період та в будь якому

розмірі благодійні внески (понад встановлену суму членських внесків) на

реалізацію статутної мети та завдань Асоціації та робити цільові внески для реалізації

проектів та програм в рамках статутної діяльності Асоціації.

5.2. При сплаті,  вступних, щорічних членських внесків, благодійних або цільових внесків, члени Асоціації мають чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

- вступний внесок;

- щорічний членський внесок;

- благодійний внесок;

- цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).

 

VI. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

6.1. Положення затверджується Правлінням Асоціації.

6.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та

доповнення.

 

VІІ. Прикінцеві положення

7.1. При виході із Асоціації сплачені членські внески не повертаються.