«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням установчих зборів засновників громадської організації 
«Асоціація подологів України»

Протокол № 1 від  17.11.2018 р.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ПОДОЛОГІВ УКРАЇНИ»

Зміст:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 6. КЕРІВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ІНШІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ. ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

 7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

 8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 9. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ПОДОЛОГІВ УКРАЇНИ» (далі за текстом – Асоціація) є громадською некомерційною організацією, яка створена фізичними особами для спільного досягнення мети та здійснення діяльності, визначених цим Статутом.

1.2. Основними принципами діяльності Асоціації є:

 • добровільність;

 • самоврядність;

 • вільний вибір території діяльності;

 • рівність перед законом;

 • відсутність майнового інтересу їх членів (учасників);

 • прозорість, відкритість та публічність.

1.3. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», іншого законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативно-правових актів Асоціації.

1.4. Асоціація є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (в тому числі валютний рахунок), а також може мати бланк, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.

1.5. Асоціація є неприбутковою організацією.

1.6. Відокремлені підрозділи Асоціації утворюються та діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», Цивільного кодексу України та цього Статуту.

1.7. Повне найменування Асоціації:

 • українською мовою – Громадська організація «Асоціація подологів України»;

 • англійською мовою – Public organization «Association of podologists of Ukraine»

Скорочене найменування Асоціації:

 • українською мовою – ГО «Асоціація подологів України»;

 • англійською мовою – PO «Association of podologists of Ukraine»

1.8. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

Стаття 2.

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою (цілями) діяльності Асоціації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів членів Асоціації.

2.2. Для виконання поставленої мети, Асоціація в порядку, встановленому законодавством, здійснює такі напрями діяльності:

 • сприяння створенню необхідних умов для підготовки та перепідготовки кадрів, фахівців, що працюють у сфері  подології та медичного педикюру;

 • сприяння організації різних форм навчання фахівців з метою підвищення їх професійного рівня, а саме сприяння організації та створенню шкіл, курсів підвищення кваліфікації, семінарів з подології та медичного педикюру;

 • сприяння розвитку матеріально-технічної бази, підвищенню статусу членів Асоціації;

 • сприяння організації та проведенню конференцій, семінарів, майстер-класів, презентацій, виставок, форумів зі спеціальних, прикладних та популярних питань в сфері подології;

 • сприяння організації редакційно-видавничої діяльності відповідно до статутних цілей та завдань;

 • сприяння розвитку професійних і гуманітарних міжнародних контактів, співпраця та обмін досвідом з вітчизняними і іноземними організаціями, окремими фахівцями в області подології;

 • сприяння формування делегацій, що представляють Україну на міжнародних заходах у сфері подології;

 • участь в координуванні інноваційної, науково-технічної, дослідницької і практичної діяльності осіб, які сприяють та/або беруть участь у діяльності Асоціації;

 • сприяння організації спілкування членів Асоціації з метою обміну інформацією, позитивним і негативним досвідом;

 • сприяння представництву та захисту інтересів членів Асоціації на всіх рівнях державної виконавчої, законодавчої та судової влади;

 • участь у проведенні незалежної громадської і фахової експертизи положень чинного законодавства, а також положень розроблюваного законодавства і нормативних актів, що регулюють професійну діяльність членів Асоціації;

 • участь в підтримці законодавчих та інших нормотворчих ініціатив, пов'язаних з вирішенням актуальних професійних проблем членів Асоціації;

 • сприяння взаємодії з приватними, громадськими та державними установами, підприємствами та організаціями з питань розвитку подології та медичного педикюру;

 • сприяння консультуванню членів Асоціації з питань подології та медичного педикюру;

 • участь в лобіюванні інтересів членів Асоціації в органах публічної влади та громадянського суспільства для створенні умов розвитку подології;

 • сприяння співпраці з  іншими фахівцями, такими як: хірурги, ортопеди, дерматологи, онкологи, фізіотерапевти, остеопати, ендокринологи, флебологи та іншими, як вітчизняними так і іноземними;

 • сприяння об'єднанню зусиль провідних спеціалістів апаратного педикюру, лікарів та фахівців інших спеціальностей для проведення організаційної, навчально-методичної та наукової роботи в області подології та медичного педикюру;

 • сприяння або участь в розробці та впровадженні навчальних програм для базових і тематичних циклів;

 • участь у рецензуванні та виданні друкованої продукції в сфері подології;

 • сприяння в організації перевірок фактів недобросовісної діяльності осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері подології та медичного педикюру, з повним дотриманням законодавства та доведенням до громадськості результатів таких перевірок;

 • участь в моніторингу кар'єри фахівців членів Асоціації, які пройшли підготовку та перепідготовку в рамках навчання, організованого за сприяння Асоціації;

 • сприяння накопиченню, аналізу та розповсюдженню досвіду успішного застосування різних методик в подології;

 • сприяння членам Асоціації в реалізації їх проектів у сфері подології відповідно до цього Статуту;

 • сприяння залученню інвестицій в розвиток подології та медичного педикюру в Україні;

 • участь в наданні методичної, консультаційної, юридичної та нематеріальної допомоги та підтримки членам Асоціації відповідно до статутної діяльності;

 • сприяння організації та підтримці освітніх та культурних заходів у сфері подології та медичного педикюру;

 • участь у розробці і реалізації українських та міжнародних проектів, ініціатив та програм, відповідно до цілей Асоціації;

 • сприяння взаємодії з будь-якими зарубіжними і міжнародними установами та організаціями з питань, що входять в сферу діяльності Асоціації;

 • участь в організації, як самостійно, так і спільно з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, переглядів, презентацій, форумів, фестивалів, олімпіад, вікторин, виставок, інших культурно-видовищних, культурно-просвітницьких та інформаційно-рекламних масових заходів, в рамках здійснення статутної діяльності;

 • сприяння, як самостійно, так і спільно з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, організації системи стажувань та обміну фахівцями, навчання кадрів, підвищення кваліфікації, отримання суміжних додаткових спеціальностей у відповідності до статутної діяльності Асоціації;

 • участь в заснуванні премій та встановленні стипендій Асоціації, за вагомі внески та вагомі досягнення у сфері розвитку та популяризації подології та медичного педикюру;

 • участь в презентаціях суспільству досягнень своїх членів;

 • сприяння проведенню незалежних соціологічних опитувань з питань, що мають нагальне значення згідно з цілями Асоціації;

 • участь у формуванні громадської думки шляхом виступів уповноважених осіб Асоціації у засобах масової інформації, на масових культурно-видовищних, культурно-просвітницьких та інформаційно-рекламних заходах.

Стаття 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

 

3.1. Асоціація є юридичною особою з дня її реєстрації в установленому законом порядку.

3.2. Асоціація створена на невизначений термін.

3.3. Асоціація може мати штампи, символіку зразки яких затверджуються Президією Асоціації. Символіка Асоціації реєструється в установленому порядку. Асоціація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

3.4. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернене стягнення згідно з законодавством.

3.5. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації.

3.6. Асоціація має право:

3.6.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.6.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.6.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.6.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.6.5. проводити мирні зібрання;

3.6.6. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства; 

3.6.7. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

3.6.8. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

3.6.9. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3.6.10. наймати на роботу працівників на основі трудових договорів, цивільно-правових угод;

3.6.11. представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Асоціації у державних та недержавних органах, підприємствах, установах і організаціях;

3.6.12. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством, з метою досягнення мети і здійснення статутної діяльності Асоціації;

3.6.13. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своєї статутної діяльності в порядку, визначеному законодавством;

3.6.14. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Асоціації;

3.6.15. набувати авторські права, патенти на методики, технології, технологічну документацію, інші види інтелектуальної власності у сфері подології, надавати дозвіл на використання своїх зареєстрованих прав на об’єкти інтелектуальної власності;

3.6.16. отримувати фінансування за рахунок членських внесків (вступних, періодичних, цільових), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань;

3.6.17. засновувати або вступати в громадські (неурядові) спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні договори, угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

3.6.18. реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом;

3.6.19. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

3.6.20. створювати некомерційні організації у відповідності зі своїми цілями та напрямами діяльності.

3.7. Асоціація, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

Стаття 4.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

4.1. Умови і порядок прийому в члени Асоціації та припинення членства визначаються цим Статутом.

4.2. Членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років, які  поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам та прийняті до Асоціації в порядку, встановленому цим статутом та внутрішніми документами Асоціації, а також своєчасно сплачують членські внески

4.3. В Асоціації існує почесне членство. Почесним членом Асоціації може бути будь-яка фізична особа, яка має особливі досягнення у сфері, яка має відношення до статутної діяльності Асоціації та/або надає значну організаційну, матеріальну або іншу помітну підтримку діяльності Асоціації. Рішення про присвоєння звання Почесного члена Асоціації приймається Президією Асоціації. Почесні члени Асоціації мають право участі в Загальних зборах Асоціації з правом дорадчого голосу.

4.4. Прийом нових членів до Асоціації здійснюється Президією на підставі поданої заяви. Заява про прийом до членів Асоціації може бути подана у письмовій формі або надіслана електронною поштою  чи факсом.

4.5. Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймається Президією у місячний термін з дати подачі заяви. 

4.6. Рішення про відмову у прийомі до Асоціації може бути оскаржене до Загальних зборів членів Асоціації (надалі – Загальні збори). Рішення Загальних зборів є остаточним.

4.7. Розмір та порядок сплати членами вступних та членських внесків визначаються положенням про членські внески, яке затверджується Президією.

4.8. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

4.8.1. добровільного припинення членства в Асоціації;

4.8.2. виключення з членів Асоціації;

4.8.3. автоматичного припинення членства в Асоціації.

4.9. добровільне припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Президії. Рішення Президії у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.

4.10. Члена Асоціації може бути виключено з Асоціації рішенням Президії за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

 • невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Президії або порушення правил і норм прийнятих в межах своїх повноважень Загальними зборами, Президією, Президентом або Віце-президентом, які є обов’язковими для всіх членів Асоціації;

 • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Асоціації.

4.11. Рішення Президії про виключення з Асоціації може бути оскаржене до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним. 

4.12. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

 • виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Асоціації;

 • несплата членських внесків;

 • визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;

 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Асоціації, який скоїв умисний злочин;

 • смерті фізичної особи.

4.13. У разі добровільного припинення членства в Асоціації, виключення члена з Асоціації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Асоціації поверненню не підлягають.

Стаття 5.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 

5.1. Члени Асоціації мають право:

5.1.1. брати участь в управлінні Асоціацією через участь у Загальних зборах безпосередньо або через уповноважених представників за довіреністю  у порядку, передбаченому цим Статутом;

5.1.2. обирати та бути обраними до органів Асоціації та її відокремлених підрозділів;

5.1.3. брати участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;

5.1.4. брати участь у комісіях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Президією або відповідним органом Асоціації в межах своєї компетенції;

5.1.5. голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;

5.1.6. користуватися можливостями та привілеями Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах затверджених Президією;

5.1.7. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених Президією;

5.1.8. обговорювати будь-які питання щодо діяльності Асоціації, вносити на розгляд Президії пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

5.1.9. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;

5.1.10. одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах затверджених Президією;

5.1.11. вийти з Асоціації в порядку та на умовах передбачених цим Статутом.

 

5.2. Члени Асоціації зобов’язані:

5.2.1. дотримуватись вимог цього статуту, інших внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення Загальних зборів, Президії та інших органів Асоціації, які є обов’язковими для членів Асоціації та відповідають законодавству;

5.2.2. своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку встановленому Президією;

5.2.3. брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;

5.2.4. не допускати дій, що дискредитують Асоціацію;

5.2.5. нести інші обов’язки, передбачені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.

Стаття 6.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ.

ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

6.1. Органами управління та контролю Асоціації є:

- Загальні збори членів Асоціації (далі – Загальні збори)  – вищий керівний орган Асоціації;

- Президія  Асоціації (далі - Президія) – виконавчий орган Асоціації;

- Ревізійна комісія – контролюючий орган.

6.1. Засідання керівних органів Асоціації (Загальних зборів, Президії можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президія та повідомляє про прийняте рішення членів Асоціації  не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Президії).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

 

6.2. Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори. Загальні збори збираються не рідше одного разу на рік. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів Асоціації. Рішення про скликання чергових Загальних зборів приймається Президентом, а позачергових Загальних зборів – Президією або Президентом на вимогу членів Асоціації, кількість яких складає не менше як 10% від загальної кількості членів Асоціації.

Про скликання чергових Загальних зборів члени Асоціації повідомляються не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Президією. Про скликання позачергових Загальних зборів члени Асоціації повідомляються не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Президією. Повідомлення про скликання Загальних зборів розміщується на сайті Асоціації в мережі Інтернет та повинно містити дату, час, місце проведення Загальних зборів, порядок денний. Про скликання Загальних зборів члени Асоціації повідомляються персонально засобами телефонного та/або електронного зв’язку, електронною поштою або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Порядок денний Загальних зборів затверджується на початку роботи Загальних зборів.

 

6.3. До компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

 1. внесення та затвердження змін до Статуту Асоціації;

 2. визначення пріоритетних напрямів діяльності Асоціації, принципів формування і використання її майна;

 3. затвердження рішення Президії про виключення з числа членів Асоціації, затвердження рішення Президії про прийняття в члени;

 4. прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Асоціації;

 5. прийняття рішення про обрання Президії Асоціації, дострокове припинення її повноважень в цілому та окремих членів;

 6. прийняття рішення про обрання Президента Асоціації та припинення його повноважень;

 7. прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Асоціації та дострокове припинення їх повноважень;

 8. реалізовує право власності Асоціації;

 9. прийняття рішення про призначення аудиторської перевірки, затвердження аудитора і визначення розміру оплати його послуг;

 10. прийняття рішення про затвердження річного звіту Асоціації, а також річного бухгалтерського балансу Асоціації;

 11. затвердження річного кошторису доходів і витрат Асоціації;

 12. прийняття рішень з будь-яких інших питань не віднесених до компетенції інших органів управління та контролю Асоціації.

Питання 1), 2), 3), 4), 5) 6) 7), 8) віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані на вирішення іншим органам управління.

6.4. Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю від числа присутніх членів Асоціації. Рішення про внесення змін до Статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Асоціації, та про саморозпуск Асоціації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.  Рішення про дострокове припинення повноважень  Президента Асоціації  та Віце-Президента Асоціації приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів від присутніх  учасників Загальних зборів. Окремі функції щодо розпорядження майном Асоціації за рішенням Загальних зборів Асоціації можуть бути покладені на створені нею відповідно до цього Статуту керівні органи, створені Асоціацією юридичні особи, відокремлені підрозділи Асоціації.

6.5. Головує на Загальних зборах особа, обрана з числа членів Загальними зборами. Голова зборів обирається простою більшістю від числа присутніх учасників. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Асоціації та членів Асоціації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

 

6.6. Президія. За рішенням загальних зборів членів (учасників) Асоціації призначають виконавчий орган Асоціації: колегіальний виконавчий орган Президію, кількісний склад якої вирішують Збори членів (учасників).

В разі створення (призначення) Президії, керує Президією Президент. Порядок здійснення діяльності Президії  порядок прийняття нею рішень визначається загальними зборами членів Асоціації та встановлюється цим Статутом.

 Президія Асоціації – виборний, постійно діючий колегіальний виконавчий керівний орган Асоціації, що здійснює керівну діяльність у період між роботою Загальних зборів. Президія організовує і керує всією діяльністю Асоціації та правомочна вирішувати будь-які питання її діяльності, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

 

6.7. Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Засідання Президії скликаються Президентом або Віце-президентом за 5 днів до дати його проведення, а в екстрених випадках можуть бути скликані за 1 день до дати його проведення. Повідомлення про засідання Президії здійснюється засобами телефонного або електронного зв’язку, електронною поштою або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення про проведення засідання Президії повинно містити дату, час, місце проведення та порядок денний. Засідання Президії правомочні за умови присутності на них більше половини членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Президії.

 

6.8. До компетенції  Президії (як колегіального виконавчого органу) належить:

 1. здійснює права юридичної особи від імені Асоціації;

 2. здійснює прийом в члени Асоціації та виключення з членів Асоціації, з наступним затвердженням кандидатів на Загальних зборах;

 3. веде реєстр членів Асоціації;

 4. розпоряджається майном і коштами Асоціації;

 5. затверджує штатний розклад Асоціації, а також розмір і порядок оплати праці штатних працівників Асоціації;

 6. забезпечує виконання та контроль виконання рішень Загальних зборів;

 7. визначає розміри та порядок сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

 8. розробляє і затверджує документи, що регулюють внутрішню діяльність Асоціації;

 9. затверджує порядок повідомлення членів Асоціації про скликання Загальних зборів, здійснює контроль за підготовкою до Загальних зборів;

 10. створює і припиняє консультативні, дорадчі, постійні і тимчасові органи (комісії) згідно з напрямами діяльності Асоціації, затверджує положення про ці органи (комісії), порядок їх обрання, призначення або заміщення членів цих органів (комісій);

 11. присвоює звання почесного члена Асоціації;

 12. приймає рішення про вступ Асоціації до громадських (неурядових) спілок (в тому числі міжнародних);

 13. затверджує зразки штампів, символіки, Положення про символіку Асоціації, а також зразок посвідчення члена Асоціації, інших знаків і символів Асоціації;

 14. приймає рішення про затвердження річного плану Асоціації, бюджету Асоціації;

 15. приймає рішення про створення господарських товариств, підприємств Асоціації;

 16. приймає рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів Асоціації;

 17. приймає рішення з інших питань, що не становлять виключну компетенцію Загальних зборів та інших органів Асоціації, визначених цим Статутом.

 

6.9. Президія обирається Установчими зборами, а надалі Загальними зборами, у кількості не менше трьох і не більше п’яти осіб терміном на 5 (п’ять) років з правом наступного переобрання на новий термін і дострокового припинення повноважень. Головуючим на засіданнях Президії є Віце-президент. Рішення прийняті Президією оформлюються розпорядженням, яке підписується Віце-президентом, а за його відсутністю -Президентом Асоціації.

6.10. Президент – керує (очолює) Президією Асоціації і наділений такими повноваженнями:

 1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Асоціації відповідно до програми та Статуту Асоціації;

 2. готує питання для розгляду на Загальних зборах;

 3. без довіреності діє від імені Асоціації, представляє її в органах державної виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування, а також установах, підприємствах і організаціях, як на території України, так і за її межами, самостійно відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, видає довіреності, в тому числі і з правом передоручення третім особам;

 4. самостійно укладає договори і контракти, угоди, підписує документи від імені Асоціації;

 5. засвідчує виписки з книг протоколів засідань Президії;

 6. організовує ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності в Асоціації відповідно до законодавства і відповідає за їх достовірність і своєчасність;

 7. здійснює прийом і звільнення співробітників Асоціації, визначає умови їх праці;

 8. веде переписку від імені Асоціації, здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Президії;

 9. подає на затвердження Загальних зборів проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання, в тому числі, не пізніше трьох місяців після закінчення фінансового року представляє річний звіт про виконання фінансового плану та річний баланс;

 10. приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Асоціації.

При створенні Асоціації Президент обирається Установчими зборами, а надалі Загальними зборами з числа членів Президії терміном на п’ять років з правом наступного переобрання на новий термін і дострокового припинення його повноважень.

 

6.11. Дострокове припинення повноважень Президента можливе в таких випадках:

 • за власним бажанням;

 • у разі невиконання або неналежного виконання Президентом обов'язків, покладених на нього Статутом Асоціації.

 • На вимогу Загальних зборів, 2/3 голосів від присутніх.

 

6.12. За відсутності Президента його функції виконує Віце-президент. Віце-президент обирається Установчими зборами, а надалі Загальними зборами, з числа членів Президії Асоціації терміном на п’ять років з правом наступного переобрання на новий термін і дострокового припинення його повноважень.

 

6.13. Віце-президент наділений такими повноваженнями:

 • керує діяльністю Президії, головує на її засіданнях, готує питання для розгляду на засіданнях Президії;

 • підписує рішення прийняті Президією;

 • представляє Асоціацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, іноземними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами;

діє від імені Асоціації без довіреності та вчиняє від імені Асоціації юридично значущі дії, укладає договори;

має право скликати позачергові засідання Президії та позачергові Загальні збори;

 • затверджує і підписує плани, програми, інструкції, методики та інші інформаційні матеріали та внутрішні нормативні акти, листи, звернення, пропозиції, пов’язані зі сферою подології та медичного педикюру;

виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та законодавства України.

 

6.14. Дострокове припинення повноважень Віце-президента можливо в наступних випадках:

 • за власним бажанням;

 • у разі невиконання або неналежного виконання Віце-президентом обов'язків, покладених на нього Статутом Асоціації.

 • За поданням Президента та 2/3 голосів від присутніх  учасників Загальних зборів.

6.15. Президент, Віце-президент і Президія Асоціації підзвітні у своїй діяльності Загальним зборам та несуть відповідальність за виконання покладених на них функцій по керівництву діяльністю Асоціації. Президент, Віце-президент і Президія Асоціації звітують про свою роботу щодо керівництва  діяльністю Асоціації на чергових Загальних зборах із внесенням відповідного питання до порядку денного Загальних зборів.[a2] 

6.16. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

6.16.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснює Ревізійна комісія Асоціації або за допомогою зовнішнього аудиту.

6.16.2. Ревізійна комісія утворюється за рішенням вищого органу Асоціації в разі, якщо кількість членів Асоціації стає більше десяти. В разі, якщо кількість членів Асоціації не більше десяти – ревізійна комісія не утворюється, а якщо вона була утворена раніше, то її діяльність припиняється.

6.16.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з членів Асоціації строком на 5 (п’ять) років у складі 3 (трьох) осіб. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії і посадові особи Асоціації.

6.16.4. З числа членів Ревізійної комісії Загальні збори обирають Голову Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів.

6.16.5. На підставі документів, що надаються органами Асоціації, і результатів перевірок діяльності Асоціації Ревізійна комісія надає щорічний звіт про діяльність Асоціації Загальним зборам. Звіт подається не пізніше ніж через 1 (один) місяць після закінчення поточного фінансового року.

6.16.6. Члени Ревізійної комісії вправі вимагати від посадових осіб Асоціації надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень з питань, пов'язаних з веденням Асоціацією своєї діяльності.

6.16.7. Ревізійна комісія проводить щорічні планові ревізії. Позапланові ревізії можуть проводитися за власною ініціативою Ревізійної комісії або за дорученням Загальних зборів. Результати перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам.

6.16.8. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи фахівців, експертів і консультантів, робота яких оплачується за рахунок Асоціації.

6.16.9. Порядок створення, діяльності, повноваження та припинення Ревізійної комісії визначається положенням про Ревізійну комісію, яке затверджуються Загальними зборами.

6.16.10. Асоціація має право укласти договір зі спеціалізованою аудиторською організацією для проведення перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит).

6.16.11. Зовнішній аудитор затверджується рішенням Загальних зборів за поданням Президента.

Стаття 7.

КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з законодавством.

7.2. Для здійснення статутної діяльності Асоціація отримує кошти та майно з наступних джерел:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • пасивних доходів;

 • коштів або майна, які надходять Асоціації від ведення її основної діяльності;

 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги.

7.3. Розпорядження майном Асоціації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Асоціації.

7.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Асоціації, несе Асоціація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Асоціації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

7.5. Асоціація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет (кошторис) Асоціації розробляється Президією Асоціації і затверджується Загальними зборами.

7.6. Поточні витрати здійснюються Президентом, відповідно до затвердженого бюджету (кошторису) Асоціації. Якщо поточні квартальні витрати Асоціації перевищують встановлений Загальними зборами згідно бюджету (кошторису) квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Президентом за погодженням із Президією Асоціації.

7.7. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

7.8. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Стаття 8.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

8.1. Асоціація та створені нею установи та організації ведуть оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Асоціація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента та головного бухгалтера Асоціації (за наявності).

8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

8.4. Річний звіт та баланс Асоціації складаються у строки, визначені законодавством.

8.5. Посадові особи Асоціації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

Стаття 9.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

9.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність іншого члена Асоціації, Президента, Віце-президента, Президії шляхом подання письмової скарги до вищестоящого органу Асоціації або до суду.

9.2. Скарги на дії або бездіяльність іншого члена Асоціації подаються Президенту або Віце-президенту, і розглядаються ними у 30-денний термін. Президент або Віце-президент за результатами розгляду скарги приймає рішення, про яке заявник повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

9.3. Заяви щодо оскарження рішень, скарги на дії або бездіяльність Президента або Віце-президента подаються Президії та розглядаються на найближчому засіданні Президії. Президія за результатами розгляду скарги приймає рішення, про яке заявник повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

9.4. Заяви щодо оскарження рішень, скарги на дії або бездіяльність Президії Асоціації подаються на розгляд Загальних зборів та розглядаються на чергових або позачергових Загальних зборах. Загальні збори за результатами розгляду скарги приймають рішення, про яке заявник повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

9.5. Рішення Загальних зборів можуть бути оскаржені (скасовані) в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

9.6. Член Асоціації має право звернутися до суду з позовом (скаргою), якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю керівних органів Асоціації під час здійснення ними управлінських функцій порушено його права, законні інтереси чи свободи.

 

Стаття 10.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Відокремлені підрозділи Асоціації створюються за рішенням Президії Асоціації у відповідності до цього Статуту. Відокремлені підрозділи створюються за територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двох членів Асоціації. Член Асоціації може належати лише до одного відокремленого підрозділу.

10.2. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи, в своїй діяльності керуються цим Статутом та типовим Положенням про відокремлений підрозділ Асоціації затверджений Президією Асоціації. Положення про відокремлений підрозділ не може суперечити нормам цього Статуту.

10.3. Відокремлені підрозділи підпорядковуються Президії Асоціації і використовують майно Асоціації в межах, визначених Президією Асоціації. За рішенням Президії відокремлені підрозділи можуть наділятися окремими функціями щодо розпорядження коштами та іншим майном Асоціації.

10.4. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Президією і діють на підставі довіреності, яка видається Президентом Асоціації. 

10.5. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Асоціації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

10.6. Рішення про припинення діяльності (закриття) відокремленого підрозділу приймається Президією відповідно до цього Статуту.

10.7. У разі припинення діяльності (закриття) відокремленого підрозділу його кошти та інше майно передаються до Асоціації.

 

Стаття 11.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються за рішенням Загальних зборів.

11.2. Про зміни та доповнення, що сталися в установчих документах, Асоціація повідомляє відповідний орган державної реєстрації у встановленому законом порядку.

Стаття 12.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється за рішенням Асоціації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення), чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Асоціація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск Асоціації приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації  після її припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих учасників Загальних зборів  шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Асоціації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Асоціації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.